Säännöt

OAJ:n Sataedun paikallisyhdistys ry:n säännöt

 

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

 1 §

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Sataedun paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kokemäki ja sen toiminta-alueena on Suomi.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Satakunnan alueyhdistykseen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fack­organisation ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö.

Yhdistys kuuluu lisäksi jäsenenä varhaiskasvatuksen, yleissivistävän suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen, ammatillisen opetuksen ja korkeakouluopetuksen piirissä toimivien henkilöjäsentensä osalta seuraaviin yhdistyksiin:

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry,
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry,
Aikuisopettajien liitto AKOL ry,
Ammatilliset opettajat AO ry,
KSOLLI ry (Kuurojen ja sokeain opettajain liitto)
Liike- ja erityisalojen opettajat ry (LEO),
SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry,
Suomen musiikinopettajien liitto ry (SMOL),
TOOL ry (ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajajärjestö)

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
 2. opetusalan jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
 3. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,
 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi
 6. jäsentensä muodos­tamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa
 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
 4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia,
 5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,
 6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
 7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

JÄSENET

 

4 §

Yhdistyksen henkilöjäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimiva henkilö tai alan edunvalvontatyössä toimiva henkilö.

Yhdistyksen yhteisöjäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimivien henkilöiden tai opetusalan edunvalvontatyössä toimivien henkilöiden muodostama rekisteröity opettajaryhmä- tai oppilaitoskohtainen yhdistys.

 

5 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

 

6 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan henkilöjäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Eroavan yhteisöjäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

 

7 §

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

Henkilöjäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen toiminta-alueella pysyvästi päättyy, lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä.

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

 

8 §

Henkilöjäseneksi hyväksytty kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai hänet katsotaan eronneeksi.

 

9 §

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen syyskokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Henkilöjäsenen jäsenmaksuun tulee sisältyä myös järjestön jäsenmaksu ja jäsenmaksu niille 1 §:ssä mainituille yhdistyksille, joiden jäsenyyteen henkilöjäsen kuuluu.

Yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu määräytyy syyskokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen henkilöjäsenen ennakon­-

pidätyksen alaisista kokonaisansioista opetustoimessa. Henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi henkilöjäsen ja yhteisöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

 

10 §

Yhdistys suorittaa henkilöjäsenistään järjestölle sen päättämät jäsenmaksut ja 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden päättämät jäsenmaksut.

 

EDUSTUS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

 

11 §

Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 § mainittujen yhdistysten kokouksiin niiden sääntöjen mukaan määräytyvä määrä edustajia.

 

HALLINTO

 

12 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

 

13 §

Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen henkilöjäsenet ja yhteisöjäse­nen kokousedustajina sen henkilöjäsenet, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni ja jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Yhteisöjäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen niin monta kokousedustajaa kuin yhteisöjäsenellä on henkilöjäseniä. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tieto­liikenne­yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

14 §

 

Yhdistyksen kokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II   V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

 1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

15 §

 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II   V a r s i n a i s e t    k o k o u s a s i a t

 1. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 3. Määrätään henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä henkilöjäsentensä osalta kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 4. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. a) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. a) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan yhdistyksen seuraavaan syyskokoukseen saakka 11 §:n mukaisesti edus­tajat ja varaedustajat 1 § mainittujen yhdistysten kokouksiin
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

16 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille ja niiden henkilöjäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouk­sessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen joulukuun loppuun ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista henkilöjäsenistä ja yhteisöjäsenen henkilöjäsenistä tai vähintään 2/5 yhteisöjäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

17 §

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 6-10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

 

18 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

 

19 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön ja alueyhdistyksen päätökset,
 5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet,
 6. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,
 7. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,
 8. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä
 9. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa,
 10. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta järjestölle ja alueyhdistykselle.
 11. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,
 12. antaa järjestölle, alueyhdistykselle niiden pyytämät tiedot,
 13. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

20 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

 

JÄSENÄÄNESTYS

21 §

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten henkilöjäsenten keskuudessa.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 

22 §

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 

23 §

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen henkilöjäsen tai yhteisöjäsenen henkilöjäsen.

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen tai sen yhteisöjäsenen jäsenyydestä.

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

 

24 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.

Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

 

25 §

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

 

26 §

Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voi käyttää myös muita kieliä.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

27 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

 

28 §

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

 

29 §

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

 

30 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.

 

31 §

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.